Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

INFORMACIJA PIRKĖJUI

REKVIZITAI

UAB "KOMFORTO SISTEMOS"
 
Įmonės kodas
304134416
PVM mokėtojo kodas     
LT100009831711
Adresas
Linkmenų g. 50, LT-08217 Vilnius
Mobilus telefonas
+370 633 22333
Sąskaitos Nr.
LT247300010144994448
Bankas
AB bankas "Swedbank"
Banko kodas: 73000
SWIFT kodas HABALT22
Šios elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.komfortas.lt ir kliento dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios internetinės parduotuvės ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „http://komfortas.lt/“ internetinėje parduotuvėje (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.
Internetinė parduotuvė adresu http://komfortas.lt/ priklauso Pardavėjui - įmonei UAB „KOMFORTO SISTEMOS“.
1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „KOMFORTO SISTEMOS“, juridinio asmens kodas 304134416, registruota adresu Linkmenų g. 50, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – „Pardavėjas“).
1.3. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu ir apmokėtu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia e-parduotuvėje internete prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
2.2. Pirkėjui suteikiama galimybė susipažinti su e-parduotuvės internete Taisyklėmis pateikiant prekių užsakymą. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba su kuria nors jų dalimi (-s), jis privalo neužsakyti prekių e-parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis.
2.3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už atvejus, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta ir yra suteikiama atliekant eilinį prekių užsakymą.
2.4. Šios taisyklės, kartu su pateiktu apmokėjimu tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, kuri yra privaloma abiem Šalims.
 
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes ar paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, perduotų juos tretiesiems asmenims, priklausančius Pardavėjo įmonių grupei arba kitiems asmenims, teikiantiems Pardavėjui paslaugas, susijusias su Pardavėjo vykdoma veikla, o taip pat tvarkytų visais Lietuvos Respublikos Asmens duomenų įstatyme nustatytais asmens duomenų tvarkymo būdais. 
3.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. 
3.3. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus aukščiau šiame punkte minėtus partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
3.5. Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti 3.1 punkte esantį savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pateikdamas apie tai atitinkamą raštišką pranešimą Pardavėjui.
3.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes ar paslaugas, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis e-parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
3.7. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ar paslaugas ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
3.8. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių reikalavimų.
3.9. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis e-parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
3.10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ar paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 
4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
4.3. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.
4.5. Apmokėdamas už prekes ar paslaugas, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.
4.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo datos (vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis“). Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais (LR Civilinio kodekso 6.367 str. 7. p.)). Grąžinimo sąlygos nurodytos šių Taisyklių 9 p.
4.7. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis. 
4.8. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
4.9. Pirkėjas, norėdamas naudotis e-parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes ar paslaugas, privalo užsiregistruoti e-parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
4.10. Pirkėjas atsako, už tai, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.
4.11. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis e-parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs e-parduotuvėje.
4.12. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie e-parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei e-teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą e-parduotuvėje.
 
5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes ar paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ar paslaugas Pirkėjo nurodytu adresu.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo paskyrą.
5.5. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Pirkėjui, pateikiant užsakymą e-parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjas turi susipažinti su Taisyklėmis atliekant kiekvieną užsakymą.
5.6. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui. 
5.7. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės internete veiklą dėl svarbių priežasčių, iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 
6. Prekių kainos, užsakymas, apmokėjimo tvarka ir terminai.
6.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes ar paslaugas Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kitas esmines sąlygas. 
6.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes ar paslaugas yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ar paslaugas ir (ar) sumokėti už jas kainą. 
6.3. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
6.4. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis e-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
6.5. Pateikiant užsakymą, Pirkėjas tinklapyje e- turi užpildyti būtinus prekės identifikavimui, parinkimui ir užsakymui reikalingus laukus užsakymo lentelėje.
6.6. Pirkėjas užsako prekes ar paslaugas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
6.7. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti katalogu.
6.8. Pagal nurodytus duomenis, Pirkėjui pateikiamas preliminarus pasiūlymas, nurodant prekių charakteristikas (gamintoją ir kt.), kainą bei pristatymo terminus. Pirkėjui gali būti pateikiami keli alternatyvūs pasiūlymai, atitinkantys nurodytus prekių duomenis.
6.9. Apmokėdamas pasiūlyme nurodytą pinigų sumą, Pirkėjas patvirtina, kad pasirinko jo apmokėtą kainą atitinkantį pasiūlymą. 
6.10. Pirkėjas atsiskaito už prekes ar paslaugas taikant išankstinio apmokėjimo būdą į Pardavėjo sąskaitą banke, nurodytą užsakyme.
6.11. Tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje užsakyme. Prekių ir jų pristatymo kainos apmokėjimui yra apskaičiuotos įskaitant PVM.
6.12. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą užsakymą.
6.13. Pardavėjas siuntinyje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą bei kitus priklausančius dokumentus.
6.14. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.
6.15. Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti užsakymą ir jį įvykdyti per 2–4 savaites. Apie užsakymo būklę ir pristatymo terminus Pardavėjas informuoja Pirkėją papildomai.
6.16. Pardavėjas, negavęs Pirkėjo apmokėjimo per 5 darbo dienas po pasiūlymo pateikimo, gali anuliuoti pasiūlymą, iš anksto apie tai neinformavęs Pirkėjo.
 
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją). Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. Galima Prekes pasiimti pačiam Linkmenų g. 50, Vilnius darbo metu. Apie paruoštas prekes Pirkėjas informuojamas telefonu.
7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3. Prekių pristatymo mokestis yra 5 EUR.
7.4. Prekių pateikimo Pirkėjui terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui  pateikiamos nelaiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.
7.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.7. Jeigu pirkėjas neatsiima prekės per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu), arba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (jeigu prekės pristatomos į pirkėjo nurodytą parduotuvę) nuo to momento, kuomet pirkėjui buvo pranešta pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisako vykdyti šią sutartį. Jei pirkėjas neatsiima prekės šiame punkte nustatytais terminais ir tvarka, prekė pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus pirkėjo sumokėtų pinigų sumai).
 
8. Garantinis aptarnavimas
8.1. Visų e-parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
8.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
8.5. Pardavėjas nėra atsakingas už atvejus, kai prekės tapo netinkamos arba jų savybės pablogėjo dėl to, kad Pirkėjas arba tretieji asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes ar paslaugas, jas naudojo, transportavo, sandėliavo pažeidžiant reikalavimus, nustatytus prekės aprašymuose.
8.6. Prekės garantinis laikotarpis yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią pirkėjas gauna kartu su preke. Garantinis laikotarpis taip pat nurodomas prie prekės aprašymo elektroninėje parduotuvėje. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pristatymo dienos.
 
9. Prekių keitimas ir grąžinimas.
9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintu „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
9.2. Įsigiję prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:
 • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
 • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).
9.3. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes ar paslaugas, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas. 
9.4. Taisyklių 9.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti. 
9.5. Visos su grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui.
9.6. Grąžinant ar keičiant e-parduotuvėje įsigytas prekes ar paslaugas, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.
9.7. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises. 
9.8. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.
9.9. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
9.10. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
 
10. Pirkimas išsimokėtinai
10.1. Pirkėjas užsisakydamas prekių už 50 € (penkiasdešimt eurų) ar daugiau gali jas įsigyti išsimokėtinai (lizingu). Daugiau informacijos Mokilizingas interneto svetainėse.
 
11. Intelektinė nuosavybė.
11.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja.
 
12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu arba telefonu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus siunčia e-parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.3. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
 
13. Pardavėjo atsakomybės ribojimas.
13.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius. 
13.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
13.3. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.
13.4. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. 
13.5. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis. 
13.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
13.7. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pardavėjo prekę.
13.8. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
 
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus sutarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. 
14.4. Visi skundai dėl prekės gali būti teikiami UAB „Komforto sistemos“ elektroniniu paštu info@komfortas.lt.
 • Prekes pristato kurjerių tarnyba „DPD“ Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
 • Prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo. Prieš pristatant prekes kurjeris, Jūsų nurodytu telefonu suderins tikslesnį pristatymo laiką.
 • Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją)
 • Užsakytas prekes galite atsiimti įmonės UAB "Komforto sistemos" ofise.
UAB "KOMFORTO SISTEMOS"
Linkmenų g. 50, LT-08217 Vilnius
Mob. tel.: +370 633 22 333
El.paštas: info@komfortas.lt
 
DARBO VALANDOS:
Pirmadienis
     08:00 - 17:00
Antradienis
     08:00 - 17:00
Trečiadienis
     08:00 - 17:00
Ketvirtadienis 
     08:00 - 17:00
Penktadienis
     08:00 - 17:00
Šeštadienis
     Nedirbame
Sekmadienis 
     Nedirbame
Kita informacija dėl pristatymo
 • Svarbu: prekės pristatymo metu patikrinkite siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, būtinai pažymėkite tai siuntos priėmimo metu bei surašykite laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Nenurodžius pakuotės pažeidimų prekės pristatymo metu reikš, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 
 • Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, informuokite mus el. paštu info@komfortas.lt  arba telefonu +370 633 22333
 
PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
1. Prekių grąžinimas perkant UAB “KOMFORTO SISTEMOS“ elektroninėje parduotuvėje adresu www.komfortas.lt vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.
2. Įsigiję prekę mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūs turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti prekę, net jei ji yra kokybiška, per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos, jeigu:
2.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2.2. prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
2.3. prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos;
2.4. grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
2.5. grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas.
3. Jei pageidaujate grąžinti prekę, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@komfortas.lt bei užpildykite šią grąžinimo formą.
4. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.
5. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
6. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
7. Prekes grąžinate Jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu.
8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
9. Transportavimo išlaidos nėra grąžinamos.
 
Užsienio turistai, gyvenantys ne Europos Sąjungos šalyse, turi teisę už iš Lietuvos išvežamus pirkinius susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Lietuvoje PVM grąžinimo paslaugą teikia UAB "Global Blue Lietuva". 
 
Kaip susigrąžinti PVM?
PVM susigrąžinimo sąlygos:
 • Bendra pirkinių suma (su PVM) parduotuvėje turi būti ne mažesnė kaip 55 EUR;
 • Išvykstant iš ES šalies, Global Blue čekis turi būti patvirtintas muitinėje ne vėliau kaip iki 3 mėnesių  nuo pirkinio įsigijimo datos;
 • Klientui grąžinamą sumą sudaro PVM, išskaičiavus administravimo mokestį.
Kaip tai veikia?
Užsienio pirkėjas parduotuvėje už prekes sumoka visą kainą, įskaitant PVM.
Užsienio pirkėjui išduodate  „Tax Free“ formą, kurioje nurodyta išsami informacija apie pirkinį ir išleistą sumą.
„Tax Free“ forma yra oficialus dokumentas, kurį naudodamas užsienio pirkėjas išvykdamas iš šalies gali susigrąžinti dalį  PVM sumos už įsigytas prekes.
Išvykimo metu užsienio pirkėjas muitinės pareigūnui pateikia savo prekes ir užpildytą „Tax Free“ formą. Pareigūnas formą antspauduos, kad patvirtintų nusipirktų prekių eksportą.
Tuomet  užsienio pirkėjas gali susigrąžinti pinigus  apsilankydamas „Global Blue“ mokesčių grąžinimo biure arba nusiųsdamas „Tax Free“ formą į  „Global Blue“ .
Grąžintą PVM atskaitote iš savo periodinės mokesčių deklaracijos.
 
Daugiau informaciją apie TAX FREE rasite čia: www.globalblue.com
Raskite artimiausią mokesčių grąžinimo biurą čia: https://www.globalblue.com/tax-free-shopping/refund-points/
 
PIRKIMAS IŠSIMOKĖTINAI su MOKILIZINGU
 
Ypač patogiai ir greitai įsigyti norimas prekes, iki 10.000€, galite išsimokėtinai. Paslaugą teikiame kartu su partneriu AB „Mokilizingas“. Su mumis galite būti tikri, kad pirkimo procesas vyksta saugiai, o visus reikalingus dokumentus galėsite pasirašyti prekybos vietoje arba elektroninėje erdvėje. Elektroniniu būdu pasirašyti dokumentai įgyja tokią pačia juridinę galią kaip ir pasirašyti ranka.
 
Finansavimo sąlygos mokant dalimis su MOKILIZINGU:
 • Finansuosime paslaugos kainą nuo 50 - 10.000 €;
 • Galėsite rinktis išsimokėjimo terminą iki 60 mėn.;
 • Sutartys sudaromos su ne jaunesniais nei 18 metų;
 • Galėsite naudotis vienu plačiausių įmokų surinkimo tinklų.
 • Paypost, Maxima, Narvesen ar bankiniais pavedimais.
Sutartis sudarome ir paslaugų teikimo vietoje.

Patogus būdas stebėti savo mėnesines įmokas per: www.mokilizingas.lt/savitarna/
Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 700 55 888 arba elektroniniu paštu info@mokilizingas.lt.
Taupykite savo laiką, atsiskaitykite išsimokėtinai!